Взаимен фонд – нова възможност за инвестиране

На българския финансов пазар се появи нова алтернатива за инвестиране-взаимният фонд.

Макар и доходоносен (доколкото може да се твърди нещо подобно) този начин на влагане на пари все още не е популярен сред българите. Основна причина е, че влогът в банка е най-сигурният начин да се спестят пари. Тук обаче се говори за възможност инвестираната сума значително да нарасне за определен период от време, дори бъде удвоена (нещо непостижимо при депозит). Веднага трябва да се уточни, че постигането на подобни резултати са свързани с определени рискове (МОИТЕ ПАРИ възнамерява подробно да разгледа и тази тематика).

Казано с няколко думи взаимният фонд е колективна форма на инвестиция управлявана от професионалисти. Фондът може да набира средства от голям брой инвеститори. Обикновено инвеститорите могат да участват с малки суми, без да се обвързват с определен срок. Набраните суми фондът инвестира на капиталовия пазар в различни инструменти.

Взаимният фонд се организира от Управляващо дружество. Самото наименование достатъчно ясно показва, че набраните суми ще се управляват от него. Този факт веднага посочва едно от предимствата (удобствата) на инвестирането във фонд - поемането на отговорността. В управляващото дружество работят професионалисти, чиито цели и задачи са да управляват по-най добрия начин набраните суми.

Така дребният инвеститор се освобождава от ангажимента сам да взема решения къде и как да влага парите, както и да притежава съответните теоретични и/или практически познания за това.  Най-доброто управление на парите е в интерес и за двете страни - инвеститор и управляващо дружество. Инвеститорът получава доходност, която обикновено е по-висока от депозит, а управляващото дружество - комисион за управлението на парите.

Какви фондове съществуват?

Договорен фонд

Договорният фонд не е юридическо лице. Участието на едно лице в даден договорен фонд се осъществява чрез покупката на емитирани (издадени) от него дялове. Всеки дял дава еднакви права на притежателя му. Напускането на фонда се осъществява чрез съответното продаване на дяловете обратно на фонда. Това е т.нар. обратно изкупуване (фондът изкупува емитирането от него дялове).

Инвестиционно дружество

Инвестиционните дружества имат юридическа форма и тя е акционерно дружество (АД). Общият капитал на дружеството е представен (разделен) под формата на акции. Всяка акция е определен дял от целия капитал на дружеството. Характерното за инвестиционните дружества е, че собственици са инвеститорите. Частта, на която са собственици зависи от броят закупени акции и каква част са те от всички акции. Притежаването на голям брой от тях предполага по-голям дял в капитала на дружеството.

Защо да инвестираме във взаимен фонд?

Участието (инвестирането) във взаимен фонд има редица предимства. Те основно са свързани с алтернативата да се инвестира индивидуално:

  • Обикновеният човек може да се „докосне", макар и не пряко до капиталовите пазари. Не винаги е възможно сам човек да участва на тях, а и рискът тогава е по-голям.
  • Намаляване на риска за инвеститора. Тъй като сумите, които се инвестират са акумулирани от много хора, те се инвестират от тяхно име и така рискът се разпределя помежду им. Допълнително намаление на риска е инвестирането в различни инструменти, на различни пазари.
  • Разходите, които са свързани с управляването на парите се разпределят между всички и така разхода на отделния инвеститор относително намалява.


Много важно предимство на инвестицията във взаимен фонд е възможността за постигане на висока доходност. Разбира се това е свързано с поемането на определени рискове и винаги трябва да се има предвид. Независимо от това, съществуват фондове, които инвестират основно в нискорискови инструменти, където рискът е много нисък, естествено и доходността е такава. Въпреки всичко, тази доходност е по-висока от лихвите по депозити например.

Как и кога може да се инвестира във фонд?

Инвестирането се осъществява, когато е налична дадена сума, която е предвидена да се вложи някъде. В зависимост от това под каква форма е организиран фонда трябва да се закупят дялове или акции. За да се инвестира във фонд, той трябва да е емитирал (издал) съответните книжа, а инвеститорът да е заявил желание за покупка на определен брой от тях. Веднъж закупил ги, инвеститорът може отново да ги продаде на фонда. Книжата могат да се продадат обратно, само след като фондът е обявил цена, по която ще ги изкупува обратно. Законовото ограничение е това да стане, след като фонда набере нетна стойност на активите 500 хил. лв.

Колективните инвестиционни схеми (КИС) все още са новост за българската действителност. Интересът към тях постепенно расте и тепърва ще се развива тази форма на инвестиране. Депозирането е и ще продължи да заема основно място, като източник на доходност сред голяма част от населението, но КИС постепенно ще се превръщат в реална негова алтернатива. Страната ни тепърва прохожда в създаването и развитието им, което предполага благоприятни перспективи за получаване на доходност от тях в бъдеще.